ACORD

Acord de consimțământ informat

 1. Obiectul acordului de consimțământ informat

Obiectul acestui acord îl constituie participarea în cadrul proiectului „zDemocracy – O poveste interactivă a viitorului civic”, care are ca obiectiv general:

Implicarea într-un proces direct de conștientizare democratică și civică a 200 de elevi și profesori din 5 comunități deservite, prin derularea unui set integrat de activități creat pentru a consolida experiențial conștientizarea civică și participarea la viața comunității, și a minim 1000 de cetățeni (20% 14-24 ani) prin utilizarea platformei digitale wovel (web novel) construită pe principiile ficțiunii interactive și gameification cu scopul de a crește nivelul de cultură democratică pentru membrii grupului țintă.

 1. Durata activității

Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă determinată, corespunzătoare duratei de implementare a activităților din cadrul proiectului cu „zDemocracy – O poveste interactivă a viitorului civic”.

 1. Drepturile și obligațiile
 2. Beneficiarul activităților proiectului are următoarele drepturi și obligații:
 3. să fie informat cu privire la condițiile participării la activitățile ce formează obiectul prezentului acord;
 4. să respecte indicațiile furnizorul activităților proiectului și să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor psihologice;
 5. să-și asume în totalitate declarația privind consimțământul informat, potrivit prezentului acord.
 6. să se prezinte la întâlnirile de informare planificate în cadrul activităților
 7. Furnizorul activităților proiectului are următoarele drepturi și obligații:
 8. să întreprindă toate acțiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul acordului;
 9. să nu fie constrâns în nici un fel, cu privire la modalitatea exercitării profesiei;
 10. să respecte confidențialitatea prezentului acord, precum și secretul profesional, potrivit dispozițiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005; Limitele confidențialității profesionale:
 11. cazurile în care viața clientului este în pericol;
 12. cazurile în care viața altor persoane este pusă în pericol de către client;
 13. cazurile în care instanțele judecătorești solicită încălcarea acesteia.
 14. cazurile în care organismele de monitorizare ale proiectului solicită acces la datele personale ale beneficiarului, în vederea monitorizării activităților desfășurate în cadrul proiectului
 1. Încetarea și modificarea contractului

Prezentul contract încetează automat după finalizarea perioadei de implementare a activităților din cadrul proiectului cu „zDemocracy – O poveste interactivă a viitorului civic”.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Capitolul I. Definiții

 1. Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale  (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice,  date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală. În cadrul acestei sesiuni de testare psihologică vor fi prelucrate atât în mediul online, cât și în mediul offline (în format scris) următoarele informații cu caracter personal: numele și prenumele dumneavoastră, câteva caracteristici demografice (vârsta, sexul, nivelul de educație, ocupația și apartenența dumneavoastră etnică), precum și o serie de caracteristici comportamentale reflectate prin răspunsurile dumneavoastră furnizate cu ocazia activităților de evaluare, consiliere și orientare profesională. De asemenea, vor mai fi prelucrate offline (doar în format scris) o serie de informații personale cuprinse în fișa de consiliere (CNP, data nașterii, data și motivul ultimei examinări psihologice) în vederea eliberării raportului de evaluare.
 2. Prelucrare de date cu caracter personal” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.
 3. distincție trebuie realizată între “persoana vizată”, “cel care utilizează  datele personale (numit operator)”, “cel care procesează datele personale (numit persoana împuternicită)”, “persoanele terțe” și “destinatar”.
 4. Persoana vizată este beneficiarul, membru în grupul țintă al proiectului „zDemocracy – O poveste interactivă a viitorului civic”;
 5. Cel care utilizează datele personale ale beneficiarilor este Asociația Curaj Înainte, prestator de servicii în cadrul proiectului în cadrul căruia care realizează aceste activități, denumit operator. Operatorul  stabilește, în temeiul legal sau contractual existent între dumneavoastră și operator, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Operatorul este și destinatar al operațiunilor de prelucrare, deoarece rezultatele testărilor/consilierii pot fi arhivate/stocate/utilizate de operator în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului „zDemocracy – O poveste interactivă a viitorului civic” și în scop statistic/de cercetare. Date identificare operator: denumire Asociația Curaj Înainte, cu sediul în București, email: contact@curajinainte.org.
 6. Cel care procesează datele personale se numește persoană împuternicită. Procesarea  datelor personale se realizează de către specialiștii desemnaţi de către Asociația Curaj Înainte, ce prelucrează datele beneficiarilor doar în scopul îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor din proiect, și/sau în scop statistic/ de cercetare.
 7. Persoanele terțe sunt reprezentate de orice entitate juridică autorizată de operator sau/și de persoana împuternicită care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze datele dvs. cu caracter personal. În cazul de față persoanele terțe sunt reprezentate de angajații echipei de implementare a proiectului ai Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie Filiala Brăila şi ai partenerilor acestuia, autoritățile și organismele de management regionale și naționale, sau companii ce oferă servicii diverse, cum ar fi dar nelimitându-se la: servicii de găzduire și mentenanță a site-ului/aplicației de testare/evaluare, servicii de arhivare a documentelor profesionale rezultate în urma sesiunilor de informare și consiliere.
 8. Destinatar poate fi orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal. În cazul de față rezultatele activității de informare și consiliere în carieră sunt divulgate doar persoanelor vizate (membrii grupului țintă care participă la activitate), operatorului, persoanelor împuternicite și persoanelor terțe.
 9. Consimțământul individual”, înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care se acceptă, printr-un acord, fără echivoc, ca datele cu caracter personal care privesc beneficiarul să fie prelucrate în scopurile explicite menționate mai jos.
 10. Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale, referitoare la persoana vizată, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia. Prin intermediul prelucrării fizice/online a informațiilor, va fi creat un raport standardizat automat privind profilul individual al fiecărui beneficiar, având în vedere caracteristicile evaluate.

Capitolul II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 1. Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în activitățile pilot de feedback pentru platforma educațională digitală interactivă wovel, precum și în chestionare de cercetare statistică.
 2. Prelucrarea informațiilor colectate de aplicațiile puse la dispoziție de operator se realizează în mod automat de către operator, în vederea creării unui profil individual corect și complet cadrul activităților la care membrii grupului țintă consimt să participe. Printre acestea se pot număra răspunsurile la fiecare item din chestionarele pe care completate, precum și o serie de informații specifice (de exemplu vârstă, gen, nivel de studii, naționalitatea etc.), pentru ca răspunsurile oferite să fie comparate în baza unui etalon obținut prin testarea unui număr mare de persoane cu caracteristici socio-demografice similare.
 3. Prelucrarea informațiilor colectate online, cât și a celor colectate offline de către operator se realizează într-un mod manual în vederea ducerii la îndeplinire a scopului convenit, fără intervenția vreunei alte persoane în afara specialiștilor desemnați de operator.
 4. În cazul în care prelucrarea datelor personale se realizează prin intermediul serviciilor electronice de comunicare (e-mail), este posibil ca datele dvs. să fie transferate către entități din afara UE, dar care dețin autorizațiile necesare pentru prelucrarea datelor în condiții de securitate recunoscute și/sau acceptate la nivel UE (de exemplu, autorități de management ale programelor operaționale de gestionare a fondurilor europene, administratori ai serviciilor de emailing).
 5. Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face, atât în mediul online, cât și în mediul offline, pentru perioada necesară desfășurării serviciilor de informare și consiliere, și apoi, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. Prin excepție, rezultatele testărilor/evaluărilor psihologice se vor putea păstra pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice.
 6. Stocarea datelor în mediul online se realizează prin intermediul serverelor online ce aparțin persoanelor terțe și sunt puse la dispoziție operatorului.
 7. Stocarea datelor offline se realizează de către operator la sediul acestuia, în cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementărilor normative în vigoare.

Capitolul III. Drepturile beneficiarilor în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor

 1. Prin prezenta comunicăm că beneficiarii au dreptul  de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, cu mențiunea că aceste schimbări vor putea fi efectuate conform normelor legislative de arhivare a documentelor prelucrate în proiectele cu finanțare europeană. De asemenea, beneficiarii au dreptul de a își retrage consimțământul în orice moment, după ieșirea din perioada obligatorie de arhivare a datelor, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului până la momentul retragerii. Retragerea consimțământului pentru prelucrare se face prin cerere scrisă trimisă la adresa de email contact@curajinainte.org.
 2. Responsabilizarea operatorilor de date. Prelucrarea de date sensibile cum ar fi informații despre preferințele sau comportamentul dumneavoastră în vederea creării unor profiluri presupune anumite riscuri referitoare la viața dumneavoastră privată, cum ar fi spre exemplu dezvăluirea neautorizată/accidentală/ilicită a datelor. Pentru a reduce la minimum un asemenea risc, platforma de testare se poate accesa prin intermediul unui cont de utilizator și a unei parole de acces, doar de persoane angajate ale operatorului și alte persoane împuternicite, abilitate și desemnate să desfășoare serviciile de testare sau de mentenanță a aplicației, care și-au asumat obligația de confidențialitate, respectare a vieții private și a datelor personale. În plus, beneficiarii au posibilitatea de a alege să dezvăluie informațiile personale în cunoștință de cauză, nu implicit în baza unor setări inițiale. De asemenea, pentru a reduce la minimum un asemenea risc, arhiva offline cu documente profesionale este păstrată de către persoanele împuternicite în condiții de securitate, cu acces restricționat.

Capitolul IV. Aspecte finale

 1. Pentru orice nemulțumire legată de prelucrarea datelor personale, beneficiarii au luat cunoștință că se pot adresa Operatorului la adresa de contact stipulată mai sus.
 1. Consimțământul beneficiarilor

Declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidențialității serviciilor psihologice, precum și de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfășurarea serviciilor psihologice. Prin semnarea acestui contract îmi dau acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor personale, în scopul realizării obiectului contractului.